Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

κεκοσμημένον καί ένδυμα ούκ έχω


κεκοσμημένον καί ένδυμα ούκ έχω, ίνα εισέλθω έν αυτώ λάμπρυνόν μου τήν στολήν τής ψυχής

Δεν υπάρχουν σχόλια: