Σάββατο 13 Ιουνίου 2009

heart in heart exhibition experience and tutukos hands

Multi reflections in Lucas Samaras mirror installation

Lucas Samaras works at EMST exhibition whixh opened at the Athens Conservatory


Δεν υπάρχουν σχόλια: